Oświadczenie firmy Beurer GmbH o ochronie danych osobowych

Zainteresowanie naszą firmą jest dla nas niezwykle miłe. Ochrona danych jest bardzo ważna dla zespołu kierowniczego firmy Beurer GmbH. Zasadniczo z witryny internetowej firmy Beurer GmbH można korzystać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli jednak zechcesz skorzystać z konkretnych usług świadczonych przez naszą firmę za pośrednictwem witryny internetowej, przetworzenie danych osobowych w pewnym stopniu może być konieczne. W razie konieczności przetwarzania danych osobowych przy braku podstawy prawnej do takiego przetwarzania żądamy zgody ze strony osoby, której dotyczą dane.

Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dotyczą dane, są zawsze przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych oraz krajowymi przepisami o ochronie danych obowiązującymi firmę Beurer GmbH. Celem niniejszego Oświadczenia o ochronie danych jest poinformowanie przez naszą firmę opinii publicznej o sposobie, zakresie oraz celu gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania przez nas danych osobowych. Ponadto w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych objaśnione zostaną prawa osób, których dotyczą dane osobowe.

Jako podmiot kontrolujący przetwarzanie danych, firma Beurer GmbH wprowadziła liczne środki techniczne oraz organizacyjne celem zapewnienia najwyższego możliwego stopnia ochrony przetwarzanych danych osobowych. Jednak transmisje danych w trybie online z samej swej natury wiążą się z podatnościami w obrębie zabezpieczeń, co oznacza, że nie można zagwarantować bezwzględnej ochrony.

1. Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego za kontrolę przetwarzania danych oraz inspektora ochrony danych

Podmiot kontrolujący:
Beurer GmbH
Söflinger Straße 218
89077 Ulm, Niemcy
Niemcy
Tel.: 0731-3989-0

E-mail: datenschutz@beurer.de
Witryna: www.beurer.com

Inspektor ochrony danych firmy:
Datenschutzbeauftragter
Beurer GmbH
Söflinger Straße 218
89077 Ulm, Niemcy
Niemcy
Tel.: +49 731 39890

E-mail: datenschutz@beurer.de
Witryna: www.beurer.com

2. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz charakter i cel ich wykorzystania

a) Korzystanie z witryny internetowej (bez zakupu)

Podczas korzystania ze strony internetowej przeglądarka, której używasz na swoim urządzeniu końcowym, automatycznie przesyła informacje do serwera. Informacje te są przechowywane tymczasowo w tak zwanym pliku dziennika. Wymienione poniżej informacje są gromadzone bez podejmowania przez użytkownika jakiegokolwiek działania i przechowywane do momentu ich automatycznego usunięcia:

 • data i godzina dostępu,
 • nazwa i adres URL pliku otwartego przez użytkownika,
 • witryna, z poziomu której uzyskano dostęp do informacji (adres URL odsyłacza),
 • użyta przeglądarka, a w niektórych przypadkach także system operacyjny komputera oraz nazwa podmiotu, który udzielił użytkownikowi dostępu.

Przetwarzamy te dane w celu:

 • zapewnienia możliwości bezproblemowego nawiązania połączenia z witryną,
 • zwiększenia wygody korzystania z naszej witryny,
 • oceny zabezpieczeń oraz stabilności systemu,
 • w innych celach administracyjnych.

Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi artykuł 6, paragraf 1, zdanie 1f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych i zapewnienia funkcjonalnej niezawodności witryny internetowej. W żadnym wypadku nie będziemy wykorzystywać zebranych danych do wyciągania wniosków na temat użytkowników. Dane te będą przechowywane przez 3 miesiące.

b) Zamówienie newslettera

Jeśli wyrazisz wyraźną zgodę na dodanie Cię do listy subskrybentów newslettera zgodnie z artykułem 6, paragrafem 1, zdaniem 1a RODO, wykorzystamy Twój adres e-mail w celu regularnego przesyłania naszego newslettera w celach reklamowych. Adres e-mail jest wystarczającą informacją, aby użytkownik mógł otrzymywać newsletter.

W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji, na przykład korzystając z linku umieszczonego na końcu każdego newslettera. Można również w dowolnej chwili wysłać prośbę o anulowanie subskrypcji na adres datenschutz@beurer.de.

Będziesz otrzymywać informator, dopóki nie cofniesz zgody. Masz prawo odwołać przyszłą zgodę w dowolnej chwili. Po anulowaniu subskrypcji możesz otrzymać od nas jeszcze jedno wydanie newslettera z przyczyn technicznych.

c) Formularz kontaktowy

Możesz skontaktować się z nami przysyłając zapytanie. W takim przypadku zgromadzone zostaną następujące dane:

imię i nazwisko,
kraj,
adres e-mail,
wszelkie inne dane, które zdecydujesz się nam udostępnić.

Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi artykuł 6, paragraf 1, zdanie 1a RODO (Zgoda).
W zależności od tematu zapytania, celem gromadzenia danych może być:

 • udzielenie właściwej odpowiedzi na Twoje zapytanie,
 • realizacja usługi związanej z przesłanym zgłoszeniem,
 • złożenie oferty współpracy.

Dane te będą przechowywane przez 1 miesiąc."

2d) Wysyłanie materiałów reklamowych/nawiązanie kontaktu biznesowego

Jeśli podasz nam swoje dane kontaktowe, na przykład w formie wizytówki, będziemy przetwarzać zawarte na niej dane, na przykład:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • numer telefonu,
 • numer faksu,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu komórkowego (jeśli został podany),
 • tytuł/nazwa stanowiska/opis pełnionej funkcji.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi artykuł 6, paragraf 1a RODO.
Przetwarzanie danych ma na celu dostarczenie użytkownikom informacji na temat firmy Beurer GmbH oraz jej produktów.

Dane są przechowywane przez następujące czas:
- w przypadku przesyłania materiałów informacyjnych: 12 tygodni
- w celu nawiązania relacji biznesowej: par. 257 HGB (Niemiecki Kodeks Handlowy)

2e) Licznik My-Fonts

Niniejsza strona wykorzystuje tzw. WebFonts firmy MyFonts Inc do ujednoliconego wyświetlania czcionek. Podczas uruchomienia strony zostaną zgromadzone następujące dane:

 • adres IP,
 • data i godzina uruchomienia,
 • ilość przesyłanych danych oraz
 • żądający dostawca usług.

Podstawą prawną jest art. 6 ust 1 lit a RODO.
Celem przetwarzania danych jest liczenie uruchomień strony i związane z tym rozliczenia z firmą MyFonts.
Dane są zapisywane do momentu osiągnięcia tego celu.

3. Ujawnianie danych

W obrębie firmy Beurer GmbH dostęp do danych otrzymują podmioty, które potrzebują dostępu do danych w celu wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych.
Dane te mogą otrzymać również zewnętrzni dostawcy usług firmy Beurer GmbH. Takimi dostawcami usług mogą być:

 • spółki stowarzyszone, jeśli dane te są wymagane do wykonania umowy,
 • dostawcy usług w zakresie obsługi klienta,
 • dostawcy usług serwisowych (partnerzy serwisowi Beurer GmbH i spółek stowarzyszonych),
 • partnerzy handlowi Beurer GmbH i spółek stowarzyszonych (w zakresie zapytań o współpracę),
 • dostawcy usług informatycznych, dostawcy usług hostingowych oraz dostawcy usług w zakresie obsługi systemu informatycznego,
 • dostawcy usług związanych z dystrybucją newslettera po uprzednim uzyskaniu zgody.

4. Pliki cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przesyłane do systemu komputerowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej i tam przechowywane.

 

5. Prawa osoby, której dotyczą dane

Masz prawo:

 • Zgodnie z art. 15 RODO, do żądania informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych. W szczególności możesz zażądać informacji o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Twoje zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, prawa do złożenia skargi, o pochodzeniu Twoich danych, jeżeli nie zostały one zebrane przez nas, oraz o istnieniu zautomatyzowanego procesu decyzyjnego uwzględniającego profilowanie, a także, w stosownych przypadkach, o istotnych informacjach na temat jego szczegółów.
 • Zgodnie z art. 16 RODO, do żądania niezwłocznego poprawienia przechowywanych przez nas niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych na Twój temat.
 • Zgodnie z art. 17 RODO, do wystąpienia z wnioskiem o usunięcie przechowywanych przez nas danych osobowych na Twój temat, chyba że przetwarzanie jest konieczne do wykonania prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Zgodnie z art. 18 RODO, do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, w przypadku gdy kwestionujesz dokładność danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odmawiasz ich usunięcia, choć nie są nam już potrzebne, ale potrzebujesz ich do wystąpienia z roszczeniem, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub składasz sprzeciw dotyczący przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO.
 • Zgodnie z art. 20 RODO, do otrzymania swoich danych osobowych, które zostały nam przez Ciebie przekazane w ustrukturyzowanym, ustalonym i nadającym się do odczytu komputerowego formacie, lub do żądania przekazania ich innemu administratorowi danych.
 • Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, do odwołania w dowolnej chwili udzielonej nam zgody. Spowoduje to, że w przyszłości nie będziemy już mogli kontynuować przetwarzania danych, do których odnosi się taka zgoda.
 • Zgodnie z art. 77 RODO, do złożenia skargi do organu nadzorczego. W tym celu możesz nawiązać kontakt z organem nadzorczym właściwym dla Twojego zwyczajowego miejsca zamieszkania lub dla siedziby głównej naszej firmy.

6. Prawo do sprzeciwu

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1, kl. 1, lit. f RODO, masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, o ile istnieją ku temu powody wynikające z Twojej szczególnej sytuacji lub jeżeli sprzeciw dotyczy reklamy bezpośredniej. W tym drugim przypadku masz ogólne prawo do sprzeciwu, które wyegzekwujemy bez konieczności zgłaszania konkretnej sytuacji.

Aby skorzystać z prawa do cofnięcia zgody lub prawa do sprzeciwu, wystarczy wysłać e-mail na adres datenschutz@beurer.de

7. Zabezpieczanie danych

W trakcie odwiedzin na naszej stronie wykorzystujemy popularny proces SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez Twoją przeglądarkę. Zasadniczo jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, zamiast niego skorzystamy z technologii 128-bitowej v3. Możesz sprawdzić, czy informacje na poszczególnych stronach naszej witryny są przesyłane w zaszyfrowanym formacie, patrząc, czy na dolnym pasku stanu przeglądarki znajduje się ikona zamkniętej kłódki.

Podejmujemy również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych naszych użytkowników przed przypadkową lub celową manipulację, częściową lub całkowitą utratą, a także zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Wraz z rozwojem technologii stale poprawiamy nasze środki bezpieczeństwa.

8. Obowiązek udostępniania danych

W kontekście korzystania z witryny internetowej musisz udostępnić dane osobowe konieczne do wykonania usługi. Bez tych danych nie będziemy w stanie zrealizować usługi.