Privacybeleid

Wij zijn blij met uw belangstelling voor onze onderneming. Gegevensbescherming staat bij het management van Beurer GmbH hoog in het vaandel. Het gebruik van de website van Beurer GmbH is in de regel mogelijk zonder persoonsgegevens op te geven. Indien een betrokkene echter via de website gebruik wenst te maken van speciale diensten van ons bedrijf, kan het nodig zijn persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking is, vragen we in het algemeen de toestemming van de betrokkene.

Persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en het voor Beurer GmbH geldende landspecifieke privacybeleid. Met dit privacybeleid wil onze onderneming het publiek informeren over de soort, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens. Daarnaast worden betrokkenen in dit privacybeleid geïnformeerd over de aan hen toekomende rechten.

Beurer GmbH heeft als verwerkingsverantwoordelijke talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om de verwerkte persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Via het internet overgedragen gegevens kunnen echter met beveiligingslekken te maken krijgen, waardoor een absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd.

1. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

Verwerkingsverantwoordelijke:
Beurer  GmbH
Söflinger Straße 218
89077 Ulm
Duitsland
Tel.: +49 (0)731-3989-0

E-mail: datenschutz@beurer.de
Website: www.beurer.com

Functionaris voor gegevensbescherming:
Functionaris voor gegevensbescherming
Beurer GmbH
Söflinger Straße 218
89077 Ulm
Duitsland
Tel.: +49 (0)731-3989-0

E-mail: datenschutz@beurer.de
Website: www.beurer.com

2. Verzameling en opslag van persoonsgegevens en aard en doel van het gebruik ervan

a) Gebruik van de website (zonder aankoop)

Wanneer u de website gebruikt, stuurt de browser op uw apparaat automatisch informatie naar de server. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst geregistreerd en opgeslagen totdat deze automatisch wordt verwijderd:

 • Datum en tijd van de toegang,
 • Naam en URL van het opgehaalde bestand,
 • Website van waaruit toegang wordt verleend (referrer URL),
 • De gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw access provider

De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Zorgen voor een vlotte verbinding met de website,
 • Zorgen voor comfortabel gebruik van onze website,
 • Evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem,
 • Andere administratieve doeleinden.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG. Ons rechtmatig belang vloeit voort uit de hierboven genoemde doeleinden voor het verzamelen van gegevens en het waarborgen van de functionele veiligheid van de website.  We maken in geen geval gebruik van de verzamelde gegevens om persoonlijke conclusies over u te trekken. Gegevens worden 3maanden

b) Bij aanmelding voor onze nieuwsbrief

Voor zover u in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, sub a) van de AVG uitdrukkelijk hiermee hebt ingestemd, gebruiken wij uw e-mailadres om u regelmatig onze nieuwsbrief toe te sturen voor marketingdoeleinden. Om de nieuwsbrief te ontvangen is het opgeven van een e-mailadres voldoende.

Afmelden kan op elk moment, bijvoorbeeld via de link aan het einde van elke nieuwsbrief. U kunt ook een e-mail sturen naar datenschutz@beurer.de om u af te melden.

U ontvangt de nieuwsbrief tot wederopzegging. U kunt uw toestemming te allen tijde met effect voor de toekomst intrekken. Het kan zijn dat u om technische redenen toch nog een editie van onze nieuwsbrief ontvangt.

c) Contactformulier

U hebt de mogelijkheid om ons een vraag te stellen. Daarbij worden de volgende gegevens verzameld:

 • Naam
 • Land
 • E-mailadres

Verdere gegevens kunnen ons vrijwillig worden meegedeeld.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, sub a) van de AVG (toestemming).
Het doel van de gegevensverwerking is om een deskundig antwoord te geven op uw vraag.
Gegevens worden 1 maanden

3. Overdracht van gegevens

Binnen Beurer GmbH ontvangen uitsluitend die personen toegang tot de gegevens die deze toegang ook nodig hebben om aan contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen.
Ook externe dienstverleners van Beurer GmbH kunnen deze gegevens ontvangen. Tot deze dienstverleners kunnen behoren: 

 • Verbonden ondernemingen, voor zover deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract
 • Servicedienstverleners voor het afhandelen van vragen van de klantenservice
 • IT-dienstverleners, hosting-dienstverleners en dienstverleners voor het onderhouden van het IT-systeem
 • Dienstverleners voor het versturen van de nieuwsbrief nadat hiervoor toestemming is gegeven

4. Cookies

De website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een

 

5. Rechten van de betrokkene

U hebt het recht:

 • om in overeenstemming met artikel 15 van de AVG inzage in uw door ons verwerkte persoonsgegevens te verlangen. Met name kunt u inzage verlangen over de doeleinden van verwerking, de categorie persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens openbaar gemaakt zijn of worden, de geplande bewaartermijn, het bestaan van het recht op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van het recht een klacht in te dienen, de herkomst van uw gegevens voor zover deze niet door ons zijn verzameld, en over het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en eventuele nuttige informatie over de details daarvan;
 • om in overeenstemming met artikel 16 van de AVG onmiddellijk rectificatie te verlangen van onjuiste persoonsgegevens of vervollediging van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens;
 • om in overeenstemming met artikel 17 van de AVG verwijdering te verlangen van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, voor zover de verwerking niet vereist is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, het nakomen van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen;
 • om in overeenstemming met artikel 18 van de AVG beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, u zich echter verzet tegen het verwijderen ervan en wij de gegevens niet meer nodig hebben, u deze echter nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen of in overeenstemming met artikel 21 van de AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking;
 • om in overeenstemming met artikel 20 van de AVG uw door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen of de overdracht aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te verlangen;
 • om in overeenstemming met artikel 7, lid 3 van de AVG uw aan ons gegeven toestemming op ieder moment in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking die op deze toestemming berustte niet meer mogen voortzetten; en
 • om in overeenstemming met artikel 77 van de AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. In de regel kunt u zich wenden tot de toezichthoudende instantie van de plaats waar u gewoonlijk verblijft of waar onze onderneming is gevestigd.

6. Recht van bezwaar

Voor zover uw persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG om redenen van algemeen belang worden verwerkt, hebt u het recht om in overeenstemming met artikel 21 van de AVG bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien daarvoor redenen bestaan die verband houden met uw specifieke situatie of indien het bezwaar gericht is tegen direct marketing. In het laatste geval hebt u een algemeen recht van bezwaar, dat zonder vermelding van een specifieke situatie door ons wordt omgezet.

Indien u van uw herroepingsrecht of recht van bezwaar gebruik wilt maken, hoeft u enkel een e-mail te sturen naar datenschutz@beurer.de

7. Gegevensbeveiliging

We gebruiken de meestgebruikte SSL-methode (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste versleutelingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. Meestal is dit een 256-bit encryptie. Als uw browser geen 256-bit encryptie ondersteunt, gebruiken we in plaats daarvan 128-bit v3-technologie. Of een pagina van onze website versleuteld wordt verzonden, wordt aangegeven door het gesloten sleutel- of slotsymbool in de onderste statusbalk van uw browser.

We gebruiken ook gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of onbevoegde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen.

8. Verplichting tot verstrekking van gegevens

In het kader van het gebruik van de website dient u die persoonsgegevens ter beschikking te stellen die vereist zijn om de betreffende service te kunnen verlenen. Zonder deze gegevens kunnen wij deze service niet verlenen.

 
 
 
 
Sluiten