Privacyverklaring

 

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

1.1 Hieronder informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die naar u persoonlijk herleidbaar zijn, zoals bijv. naam, adres, e-mailadres, gebruikersgedrag. Hiermee willen wij u over onze verwerkingsprocessen informeren en tegelijkertijd voldoen aan de wettelijke verplichtingen, in het bijzonder uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU.

1.2 Verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met Art. 4 lid 7 AVG voor de gegevensverwerking op deze website is de
Beurer Europe GmbH, Söflinger Strasse 218, 89077 Ulm, Duitsland, tel.: +49 (731) 3989-0, fax: +49 (731) 3989-139, e-mail: imprint@beurer.de.

1.3 De verwerkingsverantwoordelijke heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Op de volgende manieren kan contact met hem worden opgenomen:
Functionaris voor gegevensbescherming van Beurer GmbH Söflinger Strasse 218 89077 Ulm, Duitsland Tel.: +49 (0)731-3989-0 E-mail: datenschutz@beurer.de
Deze website gebruikt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of aanvragen aan de verwerkingsverantwoordelijke) een SSL- of TLS-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool in uw browserregel.

1.4 Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail of via een contactformulier, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, mogelijk uw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. De in dit verband ontstane gegevens wissen wij, indien de aanvraag aan een contract wordt toegewezen, na de termijnen voor de looptijd van het contract, anders nadat de opslag niet meer nodig is, of beperken wij de verwerking als er wettelijke bewaarplichten bestaan.Indien het verzoek is toegewezen aan een contract, wissen wij de gegevens die in dit verband ontstaan na de looptijd voor de contractperiode, of nadat de opslag niet langer nodig is, of beperken wij de verwerking als er wettelijke opslagverplichtingen zijn.

1.5 Indien wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod gebruik willen maken van gecontracteerde dienstverleners of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen wij deze dienstverleners altijd zorgvuldig selecteren en bewaken en u hieronder gedetailleerd informeren over de betreffende processen.

 

2) Uw rechten

2.1 U hebt ten opzichte van een verwerkingsverantwoordelijke de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  - Recht op inzage,
  - Recht op rectificatie of wissen,
  - Recht op beperking van de verwerking,
  - Recht om bezwaar te maken tegen verwerking,
  - Recht op overdraagbaarheid van gegevens.

2.2 U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

 

3) Verzamelen van gegevens bij het bezoeken van onze website

Bij het informatief gebruik van de website, d.w.z. het uitsluitend bekijken zonder registratie en zonder dat u ons op een andere manier informatie verstrekt, verwerken wij de persoonsgegevens die uw browser aan onze servers doorgeeft. De hieronder beschreven gegevens zijn voor ons technisch noodzakelijk om u onze website te tonen, de stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen en moeten daarom door ons worden verwerkt. Rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, zin 1,letter f AVG:

  - Datum en tijd op het tijdstip van toegang
  - Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
  - Bron/verwijzing van waaruit u op de pagina bent gekomen
  - Gebruikte browser
  - Gebruikt besturingssysteem
  - Domein en gebruikte IP-adres (eventueel in geanonimiseerde vorm)
  - Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
  - Inhoud van de aanvraag (bezochte pagina)
  - Toegangsstatus/HTTP-statuscode
  - Taal en versie van de browsersoftware
De verwerking gebeurt volgens art. 6, lid 1, letter f AVG op basis van ons legitieme belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of anderszins gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren, indien concrete aanwijzingen wijzen op onwettig gebruik. De gegevens worden 7 dagen opgeslagen.

 

4) Andere functies en aanbiedingen op onze website

4.1 Naast het puur informatieve gebruik van onze website bieden wij verschillende diensten aan die u in geval van interesse kunt gebruiken en maken wij gebruik van andere gebruikelijke functies voor het analyseren of vermarkten van onze aanbiedingen, die hieronder nader worden toegelicht. Hiervoor moet u in de regel andere persoonsgegevens opgeven of wij verwerken andere gegevens die wij gebruiken voor de uitvoering van de betreffende diensten. Voor alle hier beschreven gegevensverwerkingsdoeleinden gelden de eerder genoemde beginselen voor gegevensverwerking.

4.2 Wij gebruiken voor de verwerking van uw gegevens deels externe dienstverleners. Zij worden door ons zorgvuldig geselecteerd, zijn aan onze instructies gebonden en worden regelmatig gecontroleerd.

4.3 Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met derden als wij gezamenlijk met partners acties, prijsvragen, contracten of vergelijkbare diensten aanbieden. Afhankelijk van de diensten kunnen uw gegevens ook onder eigen verantwoordelijkheid van de partners worden verzameld. Meer informatie kunt u bij vermelding van uw gegevens of hieronder in de beschrijving van de betreffende aanbiedingen vinden.

4.4 Voor zover onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), informeren wij u over de gevolgen hiervan in de beschrijving van de aanbieding.

 

5) Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens of herroeping van een toestemming

5.1 Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze te allen tijde intrekken. Een dergelijke intrekking heeft invloed op de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons hebt verstrekt. De toelaatbaarheid van de verwerking van uw gegevens tot het moment van herroeping blijft onverlet.

5.2 Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op de belangenafweging, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval als de verwerking met name niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract met u, wat door ons telkens bij de volgende beschrijving van de functies wordt weergegeven. Bij de uitoefening van een dergelijk bezwaar vragen wij u om de redenen waarom wij uw persoonsgegevens niet op de manier zoals wij dat uitvoeren, mogen verwerken. In geval van bezwaar controleren wij de stand van zaken en zullen wij de gegevensverwerking stopzetten, aanpassen of u onze dwingende gerechtvaardigde redenen aantonen op basis waarvan wij de verwerking voortzetten.

5.3 Vanzelfsprekend kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclame- en gegevensanalysedoeleinden. U kunt uw bezwaar tegen reclame het beste uitoefenen via de hierboven vermelde contactgegevens.

 

6) Cookies

6.1 Naast de hierboven vermelde gegevens maken wij bij uw gebruik van onze website gebruik van technische hulpmiddelen voor verschillende functies, in het bijzonder cookies, die op uw eindapparaat kunnen worden opgeslagen. U hebt bij het oproepen van onze website en op elk gewenst moment later de keuze of u het plaatsen van cookies in het algemeen toestaat of welke extra functies u wilt selecteren. U kunt wijzigingen aanbrengen in uw browserinstellingen of via onze Consent Manager. Hieronder beschrijven wij eerst cookies vanuit het technisch oogpunt (6.2), voordat wij uw individuele keuzemogelijkheden nader toelichten, door de technisch noodzakelijke cookies (6.3) en de door u vrijwillig te selecteren of te deselecteren cookies (6.4) te beschrijven.

6.2 Cookies zijn tekstbestanden of informatie in een database die op uw harde schijf wordt opgeslagen en aan de door u gebruikte browser wordt gekoppeld, zodat de locatie die de cookies plaatst bepaalde informatie kan ontvangen. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op uw computer overdragen, maar dienen in de eerste plaats om het internetaanbod sneller en gebruiksvriendelijker te maken. Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan wij de werking en rechtsgrond hieronder toelichten:

 • Transiënte cookies: Dergelijke, in het bijzonder sessiecookies, worden bij het sluiten van de browser of door het afmelden automatisch gewist. Deze bevatten een zogenaamde sessie-ID. Zo kunnen verschillende verzoeken van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie worden toegewezen en wordt uw computer herkend wanneer u terugkeert naar onze website.
 • Permanente cookies: Dergelijke cookies worden automatisch na een bepaalde duur verwijderd, die afhankelijk van het cookie verschillend is vastgelegd. In de instellingen van uw browser kunt u de opgeslagen cookies en de looptijden op elk gewenst moment bekijken en de cookies handmatig verwijderen.
 • Andere technologieën: Deze functies zijn niet gebaseerd op cookies, maar op vergelijkbare technische mechanismen, zoals flash-cookies, HTML5-objecten of een analyse van uw browserinstellingen. Het resultaat is ook dat wij gebruik kunnen maken van de hierna beschreven technieken. Ook hier kunt u natuurlijk instemmen of bezwaar maken.
 • 6.3 Verplichte, voor de weergave van de website technisch noodzakelijke functies: De technische opbouw van de website vereist dat wij gebruik maken van technieken, in het bijzonder cookies. Zonder deze technieken kan onze website niet (volledig correct) worden weergegeven of zijn de ondersteuningsfuncties niet mogelijk. Dit zijn in principe transiënte cookies die na afloop van uw websitebezoek, uiterlijk bij het sluiten van uw browser, worden verwijderd. Deze cookies kunt u niet uitschakelen als u onze website wilt gebruiken. De afzonderlijke cookies zijn te vinden in de Consent Manager. Rechtsgrond voor deze verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, letter f AVG.

  6.4 Optionele cookies bij het geven van uw toestemming: Wij plaatsen verschillende cookies alleen na uw toestemming, die u bij uw eerste bezoek aan onze website via de zogenaamde Cookie-Consent-tool kunt selecteren. De functies worden alleen geactiveerd als u hiermee instemt en kunnen er in het bijzonder voor zorgen dat wij de bezoeken aan onze website kunnen analyseren en verbeteren, de bediening via verschillende browsers of eindapparaten voor u vergemakkelijken, u bij een bezoek kunnen herkennen of reclame kunnen aanbieden (eventueel ook om reclame op de interesses af te stemmen, de effectiviteit van advertenties te meten of interessegerichte reclame te tonen). Rechtsgrond voor deze verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, letter a AVG. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken, zonder dat dit van invloed is op de toelaatbaarheid van de verwerking tot aan de intrekking.

  De door ons gebruikte functies, die u elk afzonderlijk via de Consent Manager kunt selecteren en weer kunt herroepen, beschrijven wij hieronder. Houd er rekening mee dat als u cookies niet accepteert, de functionaliteit van onze website mogelijk beperkt is.

  7) Andere diensten en functies die op deze website worden gebruikt

  7.1 Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount

  Conform art. 6, lid 1, letter b AVG worden persoonsgegevens in de telkens vereiste omvang verzameld en verwerkt, vanaf het moment dat u ons deze bij het openen van een klantaccount mededeelt. Welke gegevens nodig zijn voor het openen van een rekening, kunt u in het invoerscherm van het overeenkomstige formulier op onze website vinden. U kunt uw klantaccount op elk gewenst moment verwijderen door een bericht te sturen naar het bovengenoemde adres van de verwerkingsverantwoordelijke. Na het verwijderen van uw klantaccount worden uw gegevens gewist, voor zover alle via deze overeenkomsten afgesloten overeenkomsten volledig zijn afgehandeld, er geen wettelijke bewaartermijnen in de weg staan en er voor ons geen legitiem belang bestaat om uw gegevens te bewaren.

  7.2 Hosting door Shopify

  Wij gebruiken het shopsysteem van de dienstverlener Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2. verdieping, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland ('Shopify'), voor het hosten en presenteren van de online shop op basis van een verwerking namens ons.

  Shopify verwerkt gegevens van u onder andere ook in de VS. Wij wijzen u erop dat het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau biedt voor de gegevensoverdracht naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico's voor de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensverwerking.

  Als basis voor de gegevensverwerking bij ontvangers die gevestigd zijn in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, dus in het bijzonder in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen, maakt shopify gebruik van zogenaamde standaardcontractbepalingen (= Art. 46, lid 2 en 3 AVG). Standaardcontractbepalingen (Standard Contractual Clauses – SCC) zijn modelsjablonen die door de Europese Commissie worden verstrekt en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese privacynormen, zelfs wanneer deze worden doorgegeven aan en opgeslagen in derde landen (zoals bijvoorbeeld in de VS). Door deze bepalingen verbindt shopify zich ertoe om bij de verwerking van uw relevante gegevens het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven, zelfs als de gegevens in de VS worden opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze bepalingen zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. U vindt het besluit en de overeenkomstige standaardcontractbepalingen onder andere hier: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=nl

  Meer informatie over de standaardcontractbepalingen en de gegevens die door het gebruik van shopify worden verwerkt, kunt u in het privacybeleid vinden op https://www.shopify.de/legal/datenschutz of https://help.shopify.com/en/manual/your-account/privacy/GDPR/gdpr-faq#will-shopify-sign-standard-contractual-clauses.

  7.3 Heroku

  Wij maken gebruik van Heroku op onze website. Dit is een containergebaseerd cloudplatform om webapplicaties te ontwikkelen en te implementeren. De dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf salesforce.com Inc., One Market Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, VS.

  Salesforce verwerkt gegevens van u onder andere ook in de VS. Wij wijzen u erop dat het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau biedt voor de gegevensoverdracht naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico's voor de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensverwerking.

  Als basis voor de gegevensverwerking bij ontvangers die gevestigd zijn in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, dus in het bijzonder in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen maakt Salesforce gebruik van zogenaamde standaardcontractbepalingen (= Art. 46, lid 2 en 3 AVG). Standaardcontractbepalingen (Standard Contractual Clauses – SCC) zijn modelsjablonen die door de Europese Commissie worden verstrekt en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese privacynormen, zelfs wanneer deze worden doorgegeven aan en opgeslagen in derde landen (zoals bijvoorbeeld in de VS). Door deze bepalingen verbindt Salesforce zich ertoe om bij de verwerking van uw relevante gegevens het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven, zelfs als de gegevens in de VS worden opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze bepalingen zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. U kunt het besluit en de overeenkomstige standaardcontractbepalingen onder andere hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=nl

  De voorwaarden voor gegevensverwerking (Data Processing Addendum) die voldoen aan de standaardcontractbepalingen, zijn te vinden op https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Agreements/data-processing-addendum.pdf.

  Meer informatie over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van Salesforce kunt u in het privacybeleid op https://www.salesforce.com/nl/company/privacy/ vinden.

  7.4 Scaleway

  Om onze online vertegenwoordiging met betrekking tot het subdomein data.beurer.com te behouden, maken wij gebruik van een internetserviceprovider op wiens server de website wordt opgeslagen en die onze website op het internet beschikbaar stelt. De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

   - Informatie over het type browser en de gebruikte versie
   - Het besturingssysteem van de gebruiker
   - De internetserviceprovider van de gebruiker
   - Het IP-adres van de gebruiker
   - Datum en tijd van de toegang,
   - Websites van waaruit het systeem van de gebruiker op onze website komt
   - Websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgeroepen
  De gegevens worden opgeslagen in logbestanden bij onze technische dienstverlener, SCALEWAY SAS, 8 rue de la Ville l'Evêque, 75008 Parijs/Frankrijk. Rechtsgrond voor de tijdelijke opslag van de gegevens is art. 6, lid 1, letter f AVG. De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de website aan de computer van de gebruiker te kunnen leveren. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven. Binnen deze doelen ligt ook ons legitieme belang bij de gegevensverwerking volgens art. 6, lid 1, letter f AVG.

  De bovengenoemde gegevens worden in de logbestanden opgeslagen om de functionaliteit van onze website te garanderen. Bovendien dienen deze gegevens voor het optimaliseren van de website en voor het waarborgen van de veiligheid van onze informatietechnische systemen (bijv. inbraakherkenning). Binnen deze doelen ligt ook ons legitieme belang bij de gegevensverwerking volgens art. 6, lid 1, letter f AVG.

  De gegevens worden gewist zodra deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van de gegevens om de website beschikbaar te stellen, is dit het geval als de betreffende sessie is beëindigd. Logbestanden worden zeven dagen opgeslagen.

  Het verzamelen van de gegevens voor het beschikbaar stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor het gebruik van de website. De gebruiker heeft bijgevolg geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

  Rechtsgrond: De internetprovider verwerkt de bovengenoemde gegevens namens ons, art. 28 AVG. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigde belang voor een efficiënte en veilige beschikbaarstelling van ons internetaanbod, art. 6, lid 1, letter f AVG. Voor zover u onze website uitsluitend ter informatie gebruikt, worden door onze internetprovider alleen die persoonsgegevens verzameld die de door u gebruikte browser aan diens server doorgeeft. De gegevens worden als logbestanden op de servers van onze internetserviceprovider opgeslagen. Dit is noodzakelijk om de website op het door u gebruikte eindapparaat te kunnen weergeven en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen. In de bovengenoemde doelen ligt ons legitieme belang bij de gegevensverwerking. Rechtsgrond: De gegevensverwerking vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigde belang voor een efficiënte en veilige beschikbaarstelling van ons internetaanbod, art. 6, lid 1, letter f AVG. Duur: De hierboven vermelde gegevens voor het beschikbaar stellen van onze website worden enige tijd opgeslagen en vervolgens gewist.

  7.5 Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

  Voor de weergave van ons keurmerk van Trusted Shops en de eventueel verzamelde beoordelingen en voor het aanbieden van de Trusted Shops producten voor kopers na een bestelling is op onze website de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.

  Dit dient ter bescherming van onze in het kader van een belangenafweging overwegende gerechtvaardigde belangen in het optimaal vermarkten van ons aanbod. De Trustbadge en de daarmee gepromote diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen.

  Bij het oproepen van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijv. uw IP-adres, datum en tijd van het oproepen, de overgedragen hoeveelheid gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en het oproepen documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geanalyseerd en uiterlijk zeven dagen na afloop van uw bezoek aan de website automatisch overschreven.

  Andere persoonsgegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven als u na het afronden van een bestelling voor het gebruik van Trusted Shops producten hebt gekozen of als u zich al voor het gebruik hebt geregistreerd. In dit geval geldt de tussen u en Trusted Shops gesloten contractuele overeenkomst.

  7.6 Audiocare

  verwijderd

  7.7 PayPal

  Wij maken op onze website gebruik van de online betaaldienst PayPal. Dienstverlener is de Amerikaanse onderneming PayPal Inc. PayPal Europe (S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna 'PayPal') is verantwoordelijk voor de Europese ruimte. Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of – indien aangeboden - 'kopen op factuur' of 'betaling in termijnen' via PayPal geven wij uw betalingsgegevens in het kader van de betalingsafwikkeling door aan PayPal. Het doorgeven gebeurt conform art. 6, lid 1, letter b AVG en alleen voor zover dit voor de betalingsafwikkeling noodzakelijk is.

  PayPal behoudt zich het recht voor om voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of – indien aangeboden - 'kopen op factuur' of 'betaling in termijnen' via PayPal een kredietrapport uit te voeren. Hiervoor worden uw betalingsgegevens in overeenstemming met art. 6, lid 1, letter f AVG op basis van het gerechtvaardigde belang van PayPal om uw solvabiliteit vast te stellen, mogelijk aan informatiebureaus doorgegeven. Het resultaat van de kredietwaardigheidscontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van een wanbetaling gebruikt PayPal om te beslissen over de beschikbaarstelling van de betreffende betalingsmethode. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scores worden opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, hebben deze hun basis in een wetenschappelijk erkende wiskundige-statistische procedure. In de berekening van de scorewaarden wordt onder andere, maar niet uitsluitend, rekening gehouden met adresgegevens. Meer informatie over gegevensbescherming, onder andere over de gebruikte informatiebureaus, kunt u in de privacyverklaring van PayPal vinden: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

  U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht aan PayPal te sturen. PayPal heeft echter het recht om uw persoonsgegevens te blijven verwerken, voor zover dit nodig is voor de betalingsafwikkeling in overeenstemming met de overeenkomst.

  PayPal verwerkt gegevens van u onder andere ook in de VS. Wij wijzen u erop dat het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau biedt voor de gegevensoverdracht naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico's voor de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensverwerking. Als basis voor de gegevensverwerking bij ontvangers die gevestigd zijn in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, dus in het bijzonder in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen maakt PayPal gebruik van zogenaamde standaardcontractbepalingen (= Art. 46, lid 2 en 3 AVG). Standaardcontractbepalingen (Standard Contractual Clauses – SCC) zijn modelsjablonen die door de Europese Commissie worden verstrekt en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese privacynormen, zelfs wanneer deze worden doorgegeven aan en opgeslagen in derde landen (zoals bijvoorbeeld in de VS). Door deze bepalingen verbindt PayPal zich ertoe om bij de verwerking van uw relevante gegevens het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven, zelfs als de gegevens in de VS worden opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze bepalingen zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. U kunt het besluit en de overeenkomstige standaardcontractbepalingen onder andere hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=nl

  Meer informatie over de standaardcontractbepalingen en de gegevens die door het gebruik van PayPal worden verwerkt, kunt u in de privacyverklaring op https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full vinden.

  7.8 Shopify Payments

  Wij maken gebruik van de betalingsdienstaanbieder 'Shopify Payments', 3rd Floor, Europa House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Indien u kiest voor een betaalwijze die via de betalingsdienstaanbieder Shopify Payments wordt aangeboden, gebeurt de betalingsafwikkeling via de technische dienstverlener Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland, aan wie wij de uw in het kader van de bestelprocedure meegedeelde informatie met betrekking tot uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bankcode, eventueel creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer) in overeenstemming met art. 6, lid 1, letter b AVG doorgeven. Uw gegevens worden uitsluitend doorgegeven voor de betalingsafwikkeling met Stripe Payments Europe Ltd. en slechts voor zover nodig. Meer informatie over de gegevensbescherming van Shopify Payments kunt u op het volgende internetadres: https://www.shopify.com/legal/privacy vinden.

  Informatie over gegevensbescherming bij Stripe Payments Europe Ltd. kunt u hier vinden: https://stripe.com/nl/privacy

  7.9 Google Tag Manager

  Wij maken gebruik van de dienst Google Tag Manager van Google. 'Google' is een ondernemingsgroep en bestaat uit Google Ireland Ltd. (aanbieder van de dienst), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland en Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS en andere verbonden ondernemingen van Google LLC.

  Wij hebben een orderverwerkingsovereenkomst met Google afgesloten. De Google Tag Manager is een hulpdienst en verwerkt zelf persoonsgegevens alleen voor technisch noodzakelijke doeleinden. De Google Tag Manager zorgt voor het laden van andere onderdelen die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. De Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens.

  Meer informatie over Google Tag Manager kunt u vinden in het privacybeleid van Google.

  Houd er rekening mee dat Amerikaanse autoriteiten, zoals geheime diensten, op grond van Amerikaanse wetten zoals de Cloud Act mogelijk toegang kunnen krijgen tot persoonsgegevens die bij het integreren van deze dienst noodzakelijkerwijs door het Internet Protocol (TCP) met Google worden uitgewisseld.

  7.10 Google reCAPTCHA

  Wij maken gebruik van 'Google reCAPTCHA' (hierna 'reCAPTCHA') op onze websites. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ('Google').

  Met reCAPTCHA wordt gecontroleerd of de gegevens op onze websites (bijv. in een contactformulier) door een persoon of door een geautomatiseerd programma worden ingevoerd. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse analyseert reCAPTCHA verschillende gegevens (bijv. IP-adres, verblijfsduur van de websitebezoeker op de website of door de gebruiker uitgevoerde muisbewegingen). De bij de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google.

  De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Bezoekers van de website worden er niet op gewezen dat er een analyse plaatsvindt.

  De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de met behulp van de Consent-tool door u verleende toestemming, in overeenstemming met art. 6, lid 1, letter a AVG.

  Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google kunt u onder de volgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html vinden.

  7.11 Gebruik van Salesforce Service Cloud en Marketing Cloud

  Gegevens die u ons via onze website verstrekt (bijv. in formulieren voor aankoop, aanmelding voor de nieuwsbrief, in het kader van een prijsvraag), worden in de Salesforce Service Cloud opgeslagen en gebruikt voor het verzenden van bestelbevestigingen en verzendingsinstructies.

  Voor het verzenden van onze nieuwsbrieven, voor geautomatiseerde mailings (bijv. welkomstmailing), reclamecampagnes op sociale netwerken en online-advertenties op andere websites maken wij ook gebruik van de Salesforce Marketing Cloud. Hiervoor worden de gegevens van de nieuwsbriefabonnee naar de Marketing Cloud verzonden. De gegevens van de Salesforce Marketing Cloud worden opgeslagen en verwerkt op Salesforce-servers in de VS. Wij wijzen u erop dat het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau biedt voor de gegevensoverdracht naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico's voor de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensverwerking. Als basis voor de gegevensverwerking bij ontvangers die gevestigd zijn in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, dus in het bijzonder in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen maakt Salesforce gebruik van zogenaamde standaardcontractbepalingen (= Art. 46, lid 2 en 3 AVG). Standaardcontractbepalingen (Standard Contractual Clauses – SCC) zijn modelsjablonen die door de Europese Commissie worden verstrekt en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese privacynormen, zelfs wanneer deze worden doorgegeven aan en opgeslagen in derde landen (zoals bijvoorbeeld in de VS). Door deze bepalingen verbindt Salesforce zich ertoe om bij de verwerking van uw relevante gegevens het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven, zelfs als de gegevens in de VS worden opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze bepalingen zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. U kunt het besluit en de overeenkomstige standaardcontractbepalingen onder andere hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=nl

  Met behulp van zogenoemde webbakens en pixels en de trackingservice iGoDigital, die tot Salesforce behoort, ontvangen wij via de Marketing Cloud informatie over het klikgedrag van de gebruikers. Interactiegegevens worden in de Marketing Cloud direct bij de gebruiker opgeslagen, zodat wij u via de AdStudio doelgerichte reclame, bijv. ook via sociale netwerken, kunnen toesturen. Wij kunnen de groepen van gebruikers aan wie de advertenties moeten worden getoond, nader toelichten ('Custom Audiences'). Hiervoor worden na de pseudonimisering volgens de SHA 256-procedure persoonsgegevens met Facebook (inclusief Instagram), Google, Twitter, Pinterest en LinkedIn gedeeld.

  Indien u dit niet wenst, hebt u enerzijds de mogelijkheid om gepersonaliseerde advertenties in uw accountinstellingen op de sociale netwerken uit te zetten. Bovendien kunt u voor de nieuwsbrieven of de registratie bij ons een ander e-mailadres gebruiken dan voor uw sociale media-accounts.

  De gegevens in Salesforce Salescloud en Salesforce Marketing Cloud worden uitsluitend door ons gebruikt. Uw gegevens worden in geen geval aan derden, personen of instellingen verkocht.

  De verwerking van uw gegevens in Salesforce Service Cloud is waar nodig gebaseerd op ons legitieme belang om een CRM-systeem te gebruiken in overeenstemming met art. 6, lid 1, zin 1, letter f AVG, of op uw toestemming in overeenstemming met art. 6, lid 1, zin 1, letter a AVG. De verwerking van uw gegevens in Salesforce MarketingCloud is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6, lid 1, zin 1, letter a AVG.

  Meer informatie over Salesforce Service Cloud en Salesforce Marketing Cloud kunt u in de privacyverklaring van Salesforce op: https://www.salesforce.com/nl/company/privacy/ vinden.

  7.12 Gegevensverwerking wat betreft de afhandeling van de verzending

  Voor de uitvoering van het contract in overeenstemming art. 6, lid 1, zin 1, letter b AVG geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste verzenddienst, voor zover dit voor de levering van bestelde goederen noodzakelijk is.
  <
  Voor zover u ons hier tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, geven wij op basis van deze toestemming in overeenstemming art. 6, lid 1, zin 1, letter a AVG uw telefoonnummer en mogelijk uw e-mailadres aan de geselecteerde verzenddienst door, zodat deze vóór de bezorging met het oog op de aankondiging of afstemming van de levering, contact met u kan opnemen. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de in deze privacyverklaring beschreven contactmogelijkheid of rechtstreeks naar de verzenddienst via het hieronder vermelde contactadres. Na intrekking van de toestemming verwijderen wij de hiervoor verstrekte gegevens, voor zover u niet uitdrukkelijk met het verdere gebruik van uw gegevens hebt ingestemd of wij ons het gebruik van de gegevens voor andere doeleinden voorbehouden dat wettelijk toegestaan is en waarover wij u in deze verklaring informeren.

  Wij maken gebruik van de volgende verzenddienst:

   Parcel One
   Otto-Hahn-Strasse 21
   35510 Butzbach,
   Duitsland

  7.13 Cookiebot

  Wij maken gebruik van Cookiebot, Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken (Cybot). Hierdoor kunnen wij de toestemming van de websitegebruikers voor de gegevensverwerking verkrijgen en beheren. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (Art. 7, lid 1 AVG) waaraan wij onderworpen zijn (Art. 6, lid 1, zin 1 letter c AVG). Hiervoor worden met behulp van cookies de volgende gegevens verwerkt:

  Uw IP-adres (de laatste drie cijfers worden op '0' gezet). Datum en tijdstip van toestemming. URL van de browserinformatie, vanwaar de toestemming is verzonden. Een anonieme, toevallige en versleutelde sleutel die de toestemmingsstatus van de eindgebruiker aantoont als bewijs van toestemming.

  De sleutel en de status van de toestemming worden 12 maanden lang in de browser opgeslagen met behulp van het cookie 'CookieConsent'. Daarmee blijft uw cookievoorkeur voor de volgende websiteaanvragen behouden. Met behulp van de sleutel kan uw toestemming aangetoond en begrepen worden.

  Indien u de servicefunctie 'Gezamenlijke toestemming' activeert om de toestemming voor meerdere websites via één enkele toestemming van de eindgebruiker te activeren, slaat de service bovendien een afzonderlijke, toevallige, eenduidige ID met uw toestemming op. Wanneer aan alle volgende criteria is voldaan, wordt deze sleutel in het cookie van de derde aanbieder 'CookieConsentBulkTicket' in versleutelde vorm in uw browser opgeslagen: U activeert de functie gezamenlijke toestemming in de serviceconfiguratie. U staat cookies van derden toe via de browserinstellingen. U hebt 'Niet volgen' uitgeschakeld via de browserinstellingen. U aanvaardt alle of ten minste bepaalde soorten cookies als u hiervoor toestemming geeft.

  De functionaliteit van de website is zonder de verwerking niet gegarandeerd.

  Cybot is de ontvanger van uw persoonsgegevens en werkt voor ons als verwerker.

  De verwerking vindt plaats in de Europese Unie. Meer informatie over de mogelijkheden tot bezwaar en verwijdering bij Cybot vindt u op: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

  Uw persoonsgegevens worden voortdurend na 12 maanden of onmiddellijk na de beëindiging van de overeenkomst tussen ons en Cybot verwijderd.

  Lees onze algemene informatie over het verwijderen en deactiveren van cookies in deze verklaring.

  7.14 MaxMind geolokalisatie

  Op onze website maken wij gebruik van de GeoIP2 Country database, die wordt aangeboden door de aanbieder MaxMind Inc., 14 Spring Street, 3rd Floor, Waltham, MA 02451, VS. In de database zijn aan de gebruikte IP-adressen ca. locatie-/geolocatiegegevens toegewezen op basis van het herkomstland waaruit het IP-adres afkomstig is. Deze databases schatten uw locatie op landelijk niveau op basis van het geïdentificeerde IP-adres. Op basis hiervan wordt uw weergave van onze website automatisch op het betreffende leveringsland, de valuta en de taal ingesteld. De database is lokaal bij ons geïnstalleerd. Er vindt geen verbinding met de servers van MaxMind plaats. Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan derden.

  De analyse van uw IP-adres om uw landelijke standplaats te schatten, gebeurt op basis van art. 6, lid 1, f AVG. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij de correcte weergave van inhoud die specifiek is voor het land van levering op de website. Meer informatie kunt u op https://support.maxmind.com/ vinden. De informatie over gegevensbescherming kunt u op: https://www.maxmind.com/en/privacy-policy vinden.

  7.15 Semknox

  Onze website maakt in het kader van de interne productzoekfunctie gebruik van een dienst van SEMKNOX GmbH, Webergasse 1, 01067 Dresden. Hiermee worden de passende producten voor uw zoekopdracht via onze website weergegeven. Uw zoekopdracht wordt hiervoor direct aan SEMKNOX doorgegeven. Hieronder valt ook uw IP-adres en eventueel een toegewezen willekeurige sessie-ID. Het IP-adres wordt gebruikt voor IT- en systeembeveiliging en binnen 12 dagen geanonimiseerd door de laatste acht tekens in te korten.

  Om de zoekfunctie mogelijk te maken, gebruikt SEMKNOX zogenaamde 'Cookies', d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en gedurende 24 uur actief zijn. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de zoekfunctie door u als gebruiker wordt doorgegeven aan een door SEMKNOX gehoste server in Duitsland. Namens ons zal SEMKNOX deze informatie gebruiken om uw zoekopdracht te beantwoorden en de gebruikte zoekfunctie te optimaliseren. U kunt het gebruik van cookies in uw browser deactiveren of bezwaar maken tegen het gebruik van de tool met behulp van de door ons gebruikte Consent-tool, door geen toestemming te geven. In dit geval zal het gebruik van de zoekfunctie mogelijk niet of slechts beperkt mogelijk zijn.

  De verwerking van de door het cookie gegenereerde en aan SEMKNOX doorgegeven informatie gebeurt op basis van art. 6, lid 1, letter f AVG met het oog op een op de behoeften afgestemde vormgeving van onze website en optimalisatie van ons aanbod.

  7.16 Facebook

  Binnen ons online-aanbod wordt er gebruik gemaakt van dit zogenaamde Facebook-pixel van het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ierland ('Facebook').

  Als een gebruiker op een door ons geplaatste advertentie klikt die bij Facebook wordt weergegeven, wordt aan de URL van onze gekoppelde pagina door Facebook-pixel een toevoeging toegevoegd. Voor zover onze website via pixels het delen van gegevens met Facebook toestaat, wordt deze URL-parameter in de browser van de gebruiker per cookie opgeslagen, die onze gekoppelde website zelf instelt. Dit cookie wordt vervolgens door Facebook-pixel uitgelezen en maakt het mogelijk om de gegevens door te geven aan Facebook.

  Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook enerzijds de bezoekers van ons online-aanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde 'Facebook Ads') bepalen. Dienovereenkomstig gebruiken wij de Facebook-pixel om de door ons ingeschakelde Facebook-Ads alleen die Facebook-gebruikers weer te geven die ook interesse in ons online-aanbod hebben getoond of die bepaalde kenmerken (bijv. interesses in bepaalde thema's of producten die aan de hand van de bezochte websites worden bepaald) hebben, die wij aan Facebook doorgeven (zogenaamde 'Custom Audiences'). Met behulp van de Facebook-pixel willen wij er eveneens voor zorgen dat onze Facebook-Ads voldoen aan de potentiële interesse van de gebruikers en die niet hinderlijk zijn. Zo kunnen wij de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden blijven analyseren door na te gaan of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie naar onze website zijn doorgestuurd (zogenaamde 'Conversion').

  De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en geven ons dus geen uitsluitsel over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden, in overeenstemming met de Facebook richtlijn voor gegevensgebruik (https://www.facebook.com/about/privacy/), kan gebruiken. De gegevens kunnen Facebook en zijn partners in staat stellen om advertenties op en buiten Facebook te plaatsen.

  De met het gebruik van de Facebook-pixel gepaard gaande gegevensverwerkingen vinden uitsluitend plaats bij uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met art. 6, lid 1. letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst te deactiveren in de op de website aangeboden "Cookie-Consent-Tool".

  7.17 Pinterest-retargetingpixel

  Op deze website is een pixel (Pinterest Tag) van Pinterest Europe Ltd. (Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ('Pinterest') geïntegreerd. Met behulp van de pixel kan informatie over het surfgedrag van de websitebezoekers in gepseudonimiseerde vorm verzameld, opgeslagen en geanalyseerd worden. De informatie kan aan de persoon van de gebruiker worden toegewezen met behulp van andere informatie die Pinterest bijvoorbeeld op grond van het houderschap van een account op het sociale netwerk 'Pinterest' over de gebruiker heeft opgeslagen.

  Pinterest analyseert aan de hand van een algoritme het surfgedrag en kan vervolgens gerichte productaanbevelingen als gepersonaliseerde reclamebanner op het Pinterest-account van de gebruiker weergeven. Pinterest kan de via de pixel verzamelde informatie bovendien verbinden met andere informatie die Pinterest via andere websites en/of in verband met het gebruik van het sociale netwerk 'Pinterest' heeft verzameld en aldus gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aanmaken. In geen geval mag de verzamelde informatie echter worden gebruikt om bezoekers van deze website persoonlijk te identificeren.

  Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons in overeenstemming met art. 6, lid 1, letter a. AVG daartoe uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst te deactiveren in de op de website aangeboden "Cookie-Consent-Tool".

  7.18 Pinterest-tag conversion-tracking

  Deze website maakt gebruik van de Conversion-Tracking-technologie 'Pinterest Tag' van Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ('Pinterest'). Voor zover u van een pin op Pinterest op onze website bent terechtgekomen, wordt door ons een cookie op uw computer geplaatst die met een eveneens geïmplementeerde 'tag' in de vorm van een JavaScript-code van Pinterest communiceert. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies zijn na 180 dagen niet meer geldig en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie.

  Indien de gebruiker door een pin op Pinterest wordt doorgestuurd naar de pagina's van deze website en de cookie is nog niet verlopen, registreert de tag bepaalde door ons voorgedefinieerde gebruikershandelingen en kan deze volgen (bijv. afgeronde transacties, leads, zoekopdrachten op de website, oproepen van productpagina's). Bij het uitvoeren van een dergelijke actie stuurt uw browser via de Pinterest-tag vanuit de cookie een HTTP-verzoek (request) naar de server van Pinterest, waarmee bepaalde informatie over de actie (o.a. soort actie, tijdstip, browsertype van het eindapparaat) wordt doorgegeven.

  Door deze overdracht kan Pinterest statistieken over het gebruik op onze website na het doorgeven van een Pinterest-pin opstellen zodat wij ons aanbod kunnen optimaliseren.

  Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

  Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons in overeenstemming met art. 6, lid 1, letter a. AVG daartoe uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst te deactiveren in de op de website aangeboden "Cookie-Consent-Tool".

  7.19 Google Analytics 4

  Deze website maakt gebruik van Google Analytics 4, een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ('Google'), waarmee het gebruik van websites kan worden geanalyseerd.

  Bij het gebruik van Google Analytics 4 worden standaard zogenaamde 'Cookies' gebruikt. Cookies zijn tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van een website mogelijk maken. De door cookies verzamelde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres dat door uw eindapparaat is verzonden en waarvan de laatste cijfers zijn ingekort, zie hieronder) wordt meestal naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen en verwerkt.

  Hierbij kan ook informatie worden doorgegeven aan de servers van Google LLC, die in de VS zijn gevestigd, en daar verdere verwerking van de informatie plaatsvinden.

  Bij het gebruik van Google Analytics 4 wordt het door uw eindapparaat bij uw gebruik van de website doorgegeven IP-adres, standaard en automatisch alleen op geanonimiseerde wijze verzameld en verwerkt, zodat een directe gerelateerdheid aan personen van de verzamelde gegevens uitgesloten is. Deze automatische anonimisering gebeurt doordat het door uw eindapparaat doorgegeven IP-adres, door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie (EU) of door andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) met de laatste cijfers wordt ingekort.

  Namens ons gebruikt Google deze informatie en andere informatie om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over uw websiteactiviteiten en -gebruik samen te stellen en om ons andere diensten te verlenen met betrekking tot het gebruik van de website en het internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics 4 door uw eindapparaat verzonden en ingekorte IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. De in het kader van het gebruik van Google Analytics 4 verzamelde gegevens worden 2 maanden bewaard en vervolgens verwijderd.

  Google Analytics 4 maakt via een speciale functie, de zogenaamde 'demografische kenmerken', bovendien het opstellen van statistieken mogelijk met uitspraken over leeftijd, geslacht en interesses van websitegebruikers op basis van een analyse van op interesses gebaseerde reclame en met gebruikmaking van informatie van derden. Dit maakt het mogelijk om gebruikersgroepen van de website te identificeren en te onderscheiden met het oog op een optimale afstemming van marketingmaatregelen per doelgroep.

  De gegevens die via de 'demografische kenmerken' worden verzameld, kunnen echter niet aan een bepaalde persoon en dus ook niet aan u persoonlijk worden toegewezen. De gegevens die via de functie 'demografische kenmerken' worden verzameld, worden twee maanden bewaard en vervolgens verwijderd.

  Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van Google Analytics-cookies voor het opslaan en uitlezen van informatie op het apparaat dat u gebruikt voor het gebruik van de website, vinden alleen plaats als u ons hiervoor in overeenstemming met art. 6, lid 1, letter a. AVG uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Zonder uw toestemming stopt het gebruik van Google Analytics 4 tijdens uw gebruik van de website. U kunt uw toestemming te allen tijde met effect voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te voeren, moet u deze dienst deactiveren via de op de website aangeboden 'cookie-consent-tool'.

  In verband met deze website wordt als uitbreiding van Google Analytics 4 ook de dienst Google Signals gebruikt. Met Google Signals kunnen wij apparaatoverkoepelende rapporten (rapporten) door Google laten opstellen (zogenaamde 'Cross Device Tracking'). Voor zover u in uw instellingen in uw Google-account de 'gepersonaliseerde advertenties' hebt geactiveerd en uw eindapparaten met internetaansluiting aan uw Google-account hebt gekoppeld, kan Google het gebruiksgedrag bij het geven van uw toestemming voor het gebruik van Google Analytics 4 in overeenstemming met art. 6, lid 1, letter a AVG apparaatoverkoepelend analyseren en op basis hiervan databasemodellen opstellen. Hierbij wordt rekening gehouden met de aanmeldingen en soorten apparaten van alle websitegebruikers die in een Google-account zijn ingelogd en een conversie hebben uitgevoerd. De gegevens tonen onder andere op welk eindapparaat u voor het eerst op een weergave hebt geklikt en op welk eindapparaat de desbetreffende conversie heeft plaatsgevonden. Wij ontvangen hierbij geen persoonsgegevens van Google, maar alleen op basis van door Google Signals opgestelde statistieken. U kunt de functie 'Gepersonaliseerde advertenties' in de instellingen van uw Google-account deactiveren en daarmee de apparaatoverkoepelende analyse in verband met Google Signals uitzetten. Volg hiervoor de aanwijzingen op deze pagina: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl

  Meer informatie over Google Signals kunt u via de volgende link vinden: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=nl

  Wij hebben met Google voor ons gebruik van Google Analytics 4 een zogenaamde opdrachtverwerkingsovereenkomst afgesloten, waardoor Google verplicht is de gegevens van onze websitegebruikers te beschermen en niet aan derden door te geven.

  Om de naleving van het Europese gegevensbeschermingsniveau te waarborgen, ook bij de eventuele overdracht van gegevens uit de EU of de EER naar de VS en de mogelijke verdere verwerkingen daar, beroept Google zich op de zogenaamde standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie, die wij met Google zijn overeengekomen.

  Verdere juridische kennisgevingen over Google Analytics 4, inclusief een kopie van de genoemde standaardcontractbepalingen, kunt u vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl en op https://policies.google.com/technologies/partner-sites

  7.20 Google Custom Match

  In verband met het gebruik van onze nieuwsbrief gebruiken wij op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1, letter a AVG) Google Customer Match. Wij uploaden versleutelde e-mailadressen naar een Google-portaal om onze klanten, die ook Google-gebruikers zijn, op een gepersonaliseerde manier te adverteren. Hiervoor worden de adressen lokaal op onze systemen versleuteld, d.w.z. in een combinatie van verschillende letters en cijfers omgezet ('gehasht') en aan Google doorgegeven. Google vergelijkt deze hash-waarden met alle Google-gebruikers en kan zo vaststellen welke van onze klanten ook Google-producten gebruikt. Daarna kunnen wij advertenties plaatsen in de Google-zoekfunctie, in Gmail, op YouTube en in het zogenaamde displaynetwerk. Bij het plaatsen van advertenties houdt Google rekening met verdere informatie die aan uw Google-account is gekoppeld en die ook op websites van derden kan worden verkregen. Wij kunnen via de advertenties ook nieuwe mensen bereiken die waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in onze producten, omdat ze vergelijkbaar zijn met onze eerdere klanten. U kunt de registratie van de door de cookies gegenereerde en aan uw gebruik van deze website gerelateerde gegevens, evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de instelling van advertenties van Google op te roepen en de schakelaar voor personalisering op 'Uit' te zetten.

  7.21 Criteo (Criteo SA)

  Op deze website wordt door de technologie van Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk ('Criteo'), met behulp van cookietekstbestanden informatie over het surfgedrag van de websitebezoekers in gepseudonimiseerde vorm verzameld, opgeslagen en geanalyseerd. Criteo analyseert aan de hand van een algoritme het surfgedrag en kan vervolgens gerichte productaanbevelingen als gepersonaliseerde reclamebanners op andere websites (zogenaamde publishers) weergeven. In geen geval kunnen de verzamelde gegevens worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren. Ander gebruik of doorgifte aan derden vindt niet plaats.

  Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons in overeenstemming met art. 6, lid 1, letter a. AVG daartoe uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst te deactiveren in de op de website aangeboden "Cookie-Consent-Tool".

  7.22 Google Ads Remarketing

  Onze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing, waarmee wij deze website adverteren in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ('Google'). Hiervoor plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat, die automatisch via een pseudoniem cookie-ID en op basis van de door u bezochte websites een op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming heeft gegeven om uw internet- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account te koppelen en informatie uit uw Google-account te gebruiken voor het personaliseren van advertenties die u op internet ziet. Als u in dat geval ingelogd bent bij Google tijdens het bezoek aan onze website, gebruikt Google uw gegevens samen met gegevens van Google Analytics om doelgroeplijsten voor apparaatoverkoepelende remarketing op te stellen en te definiëren. Hiervoor worden uw persoonsgegevens tijdelijk gekoppeld aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen. In het kader van het gebruik van Google Ads Remarketing kunnen ook persoonsgegevens worden verzonden naar de servers van Google LLC in de VS.

  Details over de door Google Ads Remarketing gestarte verwerkingen en de omgang van Google met gegevens van websites kunt u hier vinden: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

  U kunt het plaatsen van cookies door Google Ads Remarketing permanent verhinderen door de browserplug-in van Google, die beschikbaar is via de volgende link, te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?

  Verdere informatie en het privacybeleid met betrekking tot reclame en Google kunt u hier vinden: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

  Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons in overeenstemming met art. 6, lid 1, letter a. AVG daartoe uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst te deactiveren in de op de website aangeboden "Cookie-Consent-Tool".

  7.23 AB Tasty

  verwijderd

  7.24 AWIN Performance Advertising-netwerk

  Wij nemen deel aan het Performance Advertising-netwerk van AWIN AG, Eichhornstrasse 3, 10785 Berlijn (hierna 'AWIN' genoemd). Als onderdeel van zijn trackingdiensten plaatst AWIN cookies op de eindapparaten van gebruikers die de websites van zijn klanten of andere online-aanbiedingen bezoeken of gebruiken (bijv. aanmelding voor een nieuwsbrief of een online-bestelling plaatsen) om transacties te documenteren (bijv. van 'Sales leads'). Deze cookies zijn uitsluitend bedoeld voor een correcte toewijzing van het succes van een reclamemiddel en de overeenkomstige afrekening in het kader van zijn netwerk.

  In een cookie wordt alleen informatie geplaatst over wanneer een bepaald reclamemiddel door een eindapparaat is aangeklikt. In de AWIN Tracking-cookies wordt een individuele, maar niet aan de individuele gebruiker toewijsbare cijferreeks opgeslagen, waarmee het partnerprogramma van een Advertiser, de Publisher, het tijdstip van de actie van de gebruiker (Click of View) wordt gedocumenteerd. Hierbij verzamelt AWIN ook informatie over het eindapparaat van waaruit een transactie wordt uitgevoerd, bijv. het besturingssysteem en de oproepende browser.

  Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, vinden alleen plaats als u in overeenstemming met art. 6, lid 1, letter a AVG daartoe uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst te deactiveren in de op de website aangeboden "Cookie-Consent-Tool".

  Verdere informatie over het gebruik van gegevens door AWIN kunt u in de privacyverklaring van de onderneming vinden: https://www.AWIN.com/de/rechtliches

  7.25 Makaira A/B-test

  Deze website voert analyses van het gebruikersgedrag uit via zogenaamde A/B-testen. Daarbij kunnen wij u onze website met verschillende inhoud tonen, afhankelijk van een succesvolle profieltoewijzing. Zo kunnen wij ons aanbod analyseren, regelmatig verbeteren en voor u als gebruiker interessanter maken. De rechtsgrond voor A/B-testen is ons legitieme belang voor productverbetering in overeenstemming met art. 6, lid 1, letter f AVG.

  Dienstverlener van de analyse is Makaira GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 11, 69115 Heidelberg. Informatie van de externe aanbieder over gegevensbescherming kunt u vinden op https://www.makaira.io/de/datenschutz. Rechtsgrondslag voor de verwerking is, voor zover van toepassing, art. 6, lid 1, letter f AVG (gerechtvaardigd belang), voor het overige uw toestemming in overeenstemming met art. 6, lid 1, zin 1, letter a AVG

  Voor deze evaluatie worden cookies op uw computer opgeslagen. De op deze manier verzamelde informatie slaat de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitend op zijn server in de EU op. De analyse kunt u voorkomen door bestaande cookies te verwijderen en de opslag van cookies te verhinderen. Indien u de opslag van cookies verhindert, wijzen wij u erop dat u onze website eventueel niet volledig kunt gebruiken.

  Voordat de analyses worden uitgevoerd, worden de IP-adressen ingekort verder verwerkt. Zo kan worden uitgesloten dat deze direct aan personen kunnen worden gekoppeld. Het door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere door ons verzamelde gegevens gecombineerd.

  Het verhinderen van het opslaan van cookies is mogelijk door de instelling in uw webbrowser. U kunt het gebruik van A/B-testen voorkomen door de opt-out plug-in te activeren. Bovendien kunt u de verwerking van uw gegevens verhinderen door ons geen toestemming te geven voor de gegevensverwerking met behulp van de door ons gebruikte Consent-tool.

  Andere analytische dienstverleners zijn Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland met de dienst Google Optimize. Informatie van de externe aanbieder over gegevensbescherming kunt u vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl. Rechtsgrond voor claims van derden is art. 6, lid 1, letter f AVG (gerechtvaardigd belang).

  7.26 Makaira analyse

  Wij gebruiken analysetools van Makaira GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 11, 69115 Heidelberg (hierna Makaira) op onze website. Er is een contract voor orderverwerking met Makaira gesloten. Makaira stelt de exploitant van de website in staat om het gebruik van de website door de bezoekers van de website te analyseren met behulp van de opensourcesoftware Matomo. Hierbij gaat het om verschillende gebruiksgegevens, zoals paginaweergaven, verblijfsduur, apparaatcategorieën, besturingssysteem (bijv. pc met Windows-besturingssysteem) en de herkomst van de gebruiker (bijv. toegang tot de pagina via betaalde advertenties of onbetaalde zoekresultaten) of inhoud van het huidige winkelmandje. Deze gegevens worden door Makaira samengevat in een profiel dat aan de betreffende gebruiker of diens eindapparaat is toegewezen. Op basis van de verzamelde gegevens stelt Makaira een prognose op van de voorkeuren van de websitebezoekers. Afhankelijk van de vastgestelde voorkeuren worden de producten vervolgens in een bepaalde volgorde in de shop aan de klant gepresenteerd of worden passende productvoorstellen gedaan.

  Het gebruik van Makaira vindt plaats op basis van ons legitieme belang bij een optimale reclameweergave van zijn producten (art. 6, lid 1, zin 1, letter f AVG). Voor zover om toestemming is gevraagd, vindt de gegevensverwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6, lid 1, zin 1, letter a AVG. De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken.

  De met behulp van Makaira aangemaakte profielen worden uitsluitend geanonimiseerd opgeslagen.

  7.27 Google (Universal) Analytics

  Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ('Google'). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'Cookies', dit zijn tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief het verkorte IP-adres) wordt normaal gesproken naar een server van Google verzonden en daar opgeslagen, wat ook kan resulteren in een overdracht naar de server van Google LLC in de VS.

  Deze website gebruikt Google (Universal) Analytics uitsluitend met de extensie "_anonymizeIp()", die een anonimisering van het IP-adres door verkorting waarborgt en een directe gerelateerdheid aan personen uitsluit. Als gevolg van de extensie wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderingen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google LLC in de Verenigde Staten gestuurd en daar ingekort. Namens ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en van het internet samenhangende diensten aan ons te leveren. Het in het kader van Google (Universal) Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Google Analytics maakt via een speciale functie, de zogenaamde 'demografische kenmerken', bovendien het opstellen van statistieken mogelijk met uitspraken over leeftijd, geslacht en interesses van de websitebezoekers op basis van een analyse van op interesses gebaseerde reclame en met gebruikmaking van informatie van derden. Dit maakt de definitie en differentiatie van gebruikersgroepen van de website mogelijk met het oog op doelgroep-geoptimaliseerde afstemming van marketingmaatregelen. Gegevensrecords die via de "demografische kenmerken" zijn verzameld, kunnen echter niet aan een specifieke persoon worden toegewezen.

  Details over de door Google Analytics gestarte verwerkingen en de omgang van Google met gegevens van websites kunt u hier vinden: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

  Alle hierboven beschreven verwerkingen, met name het plaatsen van Google Analytics-cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons in overeenstemming met art. 6, lid 1, letter a AVG daartoe uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Zonder deze toestemmingsverklaring wordt het gebruik van Google Analytics tijdens uw websitebezoek verhinderd.

  U kunt uw toestemming te allen tijde met effect voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te voeren, moet u deze dienst deactiveren in de op de website aangeboden "Cookie-Consent-Tool". Wij hebben met Google voor het gebruik van Google Analytics een overeenkomst voor de verwerking van opdrachten afgesloten, waarmee Google verplicht wordt de gegevens van onze websitebezoekers te beschermen en deze niet aan derden door te geven.

  Voor de overdracht van gegevens uit de EU naar de VS vertrouwt Google hierbij op zogenaamde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie, die de naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming in de VS moeten waarborgen.

  Verdere aanwijzingen over Google (Universal) Analytics kunt u hier vinden: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

  7.28 Gebruik van YouTube-video's

  Deze website maakt gebruik van de inbeddingsfunctie van YouTube om video's van de aanbieder 'Youtube', die behoort tot Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ('Google'), weer te geven en af te spelen.

  Hierbij wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt, die volgens de informatie van de aanbieder het opslaan van gebruikersinformatie pas wanneer de video('s) wordt/worden afgespeeld in gang zet . Als de weergave van ingebedde YouTube-video's wordt gestart, gebruikt de aanbieder 'Youtube' cookies om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens informatie van 'Youtube' worden deze onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Als u bent ingelogd bij Google, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld wanneer u op een video klikt. Als u de toewijzing met uw profiel bij YouTube niet wenst, moet u zich voor de activering van de button afmelden. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. Bij het gebruik van YouTube kunnen ook persoonsgegevens naar de servers van Google LLC in de VS worden verzonden.

  Onafhankelijk van de weergave van de geïntegreerde video's wordt bij elk bezoek aan deze website een verbinding met het Google-netwerk gemaakt, wat zonder onze invloed verdere gegevensverwerking kan veroorzaken.

  Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat via de trackingpixel, worden alleen uitgevoerd als u ons in overeenstemming met art. 6, lid 1, letter a AVG daartoe uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Zonder deze toestemmingsverklaring worden geen YouTube-video's gebruikt tijdens uw bezoek aan de website

  U kunt uw toestemming te allen tijde met effect voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te voeren, moet u deze dienst deactiveren in de op de website aangeboden 'Cookie-Consent-Tool' via alternatieve, aan u op de website meegedeelde mogelijkheden

  Verdere informatie over gegevensbescherming bij 'Youtube' kunt u in de Youtube-gebruiksvoorwaarden vinden op https://www.youtube.com/static?template=terms en in de privacyverklaring van Google op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

  7.29 My Fonts-counter

  Wij gebruiken voor een uniforme weergave van lettertypes zogenaamde WebFonts van de firma MyFonts Inc, 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA. Als u via de door ons gebruikte Consent-Tool akkoord gaat met het gebruik van cookies van WebFonts, worden bij het oproepen van de pagina de volgende gegevens verzameld:

   - IP-adres
   - Datum en tijd waarop het document werd opgeroepen
   - Overgedragen hoeveelheid gegevens en gegevensaanvragende provider.

  De rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, letter a AVG. U kunt het gebruik van cookies op elk gewenst moment intrekken. Het doel van de gegevensverwerking is om de bekeken pagina's te tellen en MyFonts op basis daarvan te factureren. De gegevens worden opgeslagen totdat het doel is bereikt.

   

  7.30 Gebruik van trackingtechnologie door XAD spoteffects

  We verzamelen gegevens om het gebruik van onze digitale oplossingen in kaart te brengen. Onze website maakt gebruik van diensten van XAD spoteffects (XAD spoteffects GmbH, Saarstr. 7, 80797 München, https://xadspoteffects.com/), een derde partij, voor het analyseren van het surfgedrag van onze gebruikers op basis van hun toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). Hiervoor gebruikt XAD spoteffects cookies die de interactie van de gebruiker met onze website volgen. XAD spoteffects verzamelt door de browser ter beschikking gestelde informatie, zoals IP-adressen en proxy IP-adressen evenals taal en tijdzone voor de geolocatie van de gebruiker, User Agent (bijv. computer, tablet, mobiel apparaat) of registreert of bepaalde activiteiten op de website door de gebruiker worden uitgevoerd. Het verzamelen en analyseren gebeurt daarbij uitsluitend op basis van pseudoniemen, zodat het in principe niet mogelijk is om uw identiteit te achterhalen. De cookies van XAD spoteffects worden uiterlijk na 12 maanden verwijderd. Het gebruik van cookies kunt u te allen tijde via de cookiebanner herroepen. Meer informatie over XAD spoteffects-cookies en hoe ze worden gebruikt, vindt u hier in de privacyverklaring van XAD spoteffects.

   

  7.31 Kameloon

  Met uw toestemming maakt onze website gebruik van diensten van Kameleoon GmbH, Beim Alten Ausbesserungswerk 4, 77654 Offenburg (als Duitse vertegenwoordiger van SAS Kameleoon, 12, rue de la Chaussée d'Antin, 75009 Parijs).
  Wij maken gebruik van de diensten om onze website te optimaliseren en de inhoud ervan te personaliseren.
  Kameleoon maakt een analyse van het gebruikersgedrag mogelijk aan de hand van gebruikerssegmentaties. Zo kunnen we evalueren hoe individuele gebruikerssegmenten de website gebruiken, zodat we de website voortdurend kunnen verbeteren.
  Voor de analyse maakt Kameleoon gebruik van cookies die aan uw gepseudonimiseerde ID worden gekoppeld. In het kader van deze analyse wordt uw IP-adres volledig geanonimiseerd en niet opgeslagen. Het gebruikersgedrag en de informatie die door de cookie wordt gegenereerd, worden naar een server van Kameleoon in Duitsland verzonden en daar in geaggregeerde en gepseudonimiseerde vorm opgeslagen. Het in het kader van Kameleoon door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Kameleoon samengevoegd. De evaluatie van de verzamelde geanonimiseerde gegevens vindt plaats gedurende een periode van maximaal 365 dagen.
  De rechtsgrondslag en de mogelijkheid tot intrekking van deze gegevensverwerking is uw toestemming, art. 6, lid 1, sub a) van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde weer intrekken, door de cookie-instellingen te openen en daar uw selectie te wijzigen.
  Meer informatie over hoe Kameleoon uw gegevens verwerkt, vindt u op: https://www.kameleoon.com/en/privacy-policy

   

  8) Gebruik van klantgegevens voor direct marketing

  8.1 Inschrijven voor onze e-mailnieuwsbrief

  Als u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres om u regelmatig onze nieuwsbrief toe te sturen voor marketingdoeleinden en om het gebruiksgedrag te volgen. Alleen uw e-mailadres is verplicht voor het versturen van de nieuwsbrief. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruiken wij de zogenaamde double-opt-in-procedure, die ervoor zorgt dat u de nieuwsbrief alleen ontvangt als u uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief uitdrukkelijk hebt bevestigd door op een verificatielink te klikken die naar het opgegeven e-mailadres is verzonden

  Door het activeren van de bevestigingslink geeft u ons uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in overeenstemming met art. 6, lid 1, letter a AVG. Wij slaan uw door de Internet Service Provider (ISP) ingevoerde IP-adres en de datum en tijd van registratie op om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren.

  Wanneer u onze nieuwsbrief gebruikt, voeren wij op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6, lid 1, letter a) AVG een gepersonaliseerde tracking van uw gebruiksgedrag door. Daardoor is het bijvoorbeeld kunt bepalen of u de nieuwsbrief hebt ontvangen en geopend en welke inhoud u daar hebt aangeklikt. Op basis van uw gebruikersgedrag sturen wij u op maat gesneden reclamecontent toe.

  De door ons bij de aanmelding voor de nieuwsbrief verzamelde gegevens worden strikt voor het beoogde doel gebruikt. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijke. Nadat u zich hebt afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit onze nieuwsbriefverspreider verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het verdere gebruik van uw gegevens, of wij ons het recht voorbehouden om de gegevens te gebruiken die wettelijk zijn toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. Het kan zijn dat u om technische redenen toch nog een editie van onze nieuwsbrief ontvangt.

  8.2 Verzending nieuwsbrief via Salesforce

  Onze e-mailnieuwsbrief wordt verzonden via Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München, Duitsland (hierna 'Salesforce'), aan wie wij de gegevens doorgeven die u bij de aanmelding voor de nieuwsbrief hebt verstrekt. Deze overdracht vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f, AVG en dient ons legitieme belang bij het gebruik van een effectief, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. De gegevens die u invoert voor de nieuwsbriefreferentie (bijv. e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van Salesforce in de EU.

  Salesforce gebruikt deze informatie om namens ons de nieuwsbrieven te verzenden en statistisch te evalueren. Voor de evaluatie bevatten de nieuwsbrieven die per e-mail worden verzonden zogenaamde webbakens of tracking-pixels, die afbeeldingsbestanden van één pixel vertegenwoordigen die op onze website zijn opgeslagen. Zo kan worden vastgesteld of er een nieuwsbriefbericht is geopend en welke links eventueel zijn aangeklikt. Met behulp van de zogenoemde conversietracking kan bovendien worden geanalyseerd of na het aanklikken van dergelijke links een vooraf gedefinieerde actie (bijv. aankoop van een product op onze website) is uitgevoerd. Bovendien wordt er technische informatie verzameld (bijv. tijdstip van afroep, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). De gegevens worden uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm verzameld en zijn niet gekoppeld aan uw andere persoonsgegevens, directe persoonlijke verwijzing is uitgesloten. Deze gegevens dienen uitsluitend voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter aan te passen aan de interesses van de ontvangers.

  Indien u bezwaar wilt maken tegen de gegevensanalyse voor statistische analysedoeleinden, moet u zich afmelden voor de nieuwsbriefreferentie.

  Wij hebben een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met Salesforce, waarmee wij Salesforce verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en deze niet aan derden door te geven.

  Verdere informatie over de gegevensanalyse van Salesforce kunt u hier vinden: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/.

  8.3 Kennisgevingsbericht voor de beschikbaarheid van goederen per e-mail

  Voor tijdelijk niet-beschikbare artikelen kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een e-mailkennisgevingsbericht voor de beschikbaarheid van goederen. Hierbij sturen wij u per e-mail eenmalig een bericht over de beschikbaarheid van het door u geselecteerde artikel. Alleen uw e-mailadres is verplicht om deze kennisgeving te verzenden. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt eventueel gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor het verzenden van e-mails gebruiken wij de zogenaamde double-opt-in-procedure, die ervoor zorgt dat u alleen een melding ontvangt als u uw toestemming hiervoor uitdrukkelijk hebt bevestigd door op een verificatielink te klikken die naar het opgegeven e-mailadres is verzonden.

  Door het activeren van de bevestigingslink geeft u ons uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in overeenstemming met art. 6, lid 1, letter a AVG. Wij slaan uw door de Internet Service Provider (ISP) ingevoerde IP-adres en de datum en tijd van registratie op om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die wij verzamelen bij het aanmelden voor onze e-mailkennisgevingsdienst voor de beschikbaarheid van goederen worden strikt gebruikt voor het beoogde doel. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor de beschikbaarheidsberichten door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijke. Nadat u zich hebt afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit onze hiervoor ingerichte verspreidingslijst verwijderd, voor zover u niet uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het gebruik van andere gegevens voorbehouden dat wettelijk toegestaan is en waarover wij u in deze verklaring informeren.

  8.4 Gegevensverwerking voor de orderafhandeling

  Voor zover voor de contractafwikkeling voor leverings- en betalingsdoeleinden noodzakelijk is, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens in overeenstemming met art. 6, lid 1, letter b AVG doorgegeven aan de transportonderneming en kredietinstelling in opdracht.

  Voor zover wij u op basis van een desbetreffende overeenkomst updates voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten verschuldigd zijn, verwerken wij de door u bij de bestelling verstrekte contactgegevens (naam, adres, e-mailadres) om u in het kader van onze wettelijke informatieplichten in overeenstemming met art. 6, lid 1, letter c AVG via een geschikt communicatiekanaal (bijvoorbeeld per post of e-mail) persoonlijk op de hoogte te brengen van aanstaande updates binnen de wettelijk voorgeschreven periode. Uw contactgegevens worden hierbij strikt gebruikt voor mededelingen over door ons verschuldigde updates en voor dit doel door ons alleen voor zover dit voor de betreffende informatie noodzakelijk is.

  Voor de afwikkeling van uw bestelling werken wij verder samen met de onderstaande dienstverlener(s) die ons geheel of gedeeltelijk bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten ondersteunen. Aan deze dienstverleners worden volgens de volgende informatie bepaalde persoonsgegevens doorgegeven.

   

  9) Online solliciteren via een formulier

  Op onze website bieden wij geïnteresseerden de mogelijkheid om online via een bijbehorend formulier te solliciteren. Voor deelname aan de sollicitatieprocedure moeten sollicitanten ons via het formulier alle persoonsgegevens verstrekken die nodig zijn voor een gefundeerde en geïnformeerde beoordeling en selectie.

  De vereiste gegevens omvatten algemene informatie over de persoon (naam, adres, telefonische of elektronische contactmogelijkheid) en prestatiespecifieke bewijzen van de voor een functie vereiste kwalificaties. Daarnaast kan het ook nodig zijn om gezondheidsgerelateerde informatie te verstrekken, waarmee rekening moet worden gehouden in het belang van de sociale bescherming in de persoon van de aanvrager op het gebied van arbeids- en sociaal recht.

  In het kader van het verzenden van het formulier worden de gegevens van de sollicitant versleuteld naar ons verzonden volgens de stand van de techniek, door ons opgeslagen en uitsluitend voor de bewerking van de sollicitatie geëvalueerd. De wettelijke basis voor deze verwerking is art. 6, lid 1, letter b AVG (voor verwerking in Duitsland in samenhang met artikel 26 lid 1 BDSG), in die zin dat het doorlopen van het sollicitatieproces wordt beschouwd als het initiëren van een arbeidsovereenkomst.

  Voor zover in het kader van de sollicitatieprocedure bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van art. 9 lid 1 AVG (bijv. gezondheidsgegevens zoals gegevens over de zwaar gehandicapteneigenschap) bij sollicitanten worden aangevraagd, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met art. 9, lid 2, letter b AVG, zodat wij de rechten die voortvloeien uit het arbeidsrecht en het recht op sociale zekerheid en sociale bescherming kunnen uitoefenen en onze verplichtingen terzake kunnen nakomen.

  Cumulatief of alternatief kan de verwerking van de bijzondere gegevenscategorieën ook gebaseerd zijn op art. 9, lid 1, letter h AVG, als deze wordt uitgevoerd met het oog op gezondheidszorg of arbeidsgeneeskunde, voor het beoordelen van het vermogen van de aanvrager om te werken, voor medische diagnostiek, voor zorg of behandeling op gezondheidsgebied of sociaal gebied of voor het beheer van systemen en diensten op gezondheidsgebied of sociaal gebied.

  Als de sollicitant in het kader van de hierboven beschreven beoordeling niet tot een selectie van de sollicitant komt of als een sollicitant zijn sollicitatie voortijdig intrekt, worden de gegevens die hij/zij via het formulier indient na een melding uiterlijk na 6 maanden verwijderd. Deze termijn wordt berekend op basis van ons gerechtvaardigd belang om eventuele vervolgvragen over de sollicitatie te beantwoorden en eventueel te voldoen aan onze bewijsplichten uit de voorschriften voor gelijke behandeling van sollicitanten.

  Bij een succesvolle sollicitatie worden de ter beschikking gestelde gegevens op basis van art. 6, lid 1, letter b AVG (bij verwerking in Duitsland i.v.m. § 26 lid 1 BDSG) voor de uitvoering van de arbeidsrelatie verder verwerkt.

   

  10) Sollicitaties voor vacatures via e-mail

  Op onze website plaatsen wij momenteel vacatures in een aparte rubriek, waarop geïnteresseerden via e-mail kunnen solliciteren naar het verstrekte contactadres.

  Voor deelname aan de sollicitatieprocedure moeten sollicitanten ons, samen met de sollicitatie per e-mail, alle persoonsgegevens verstrekken die nodig zijn voor een gefundeerde en geïnformeerde beoordeling en selectie.

  De vereiste gegevens omvatten hierbij algemene informatie over de persoon (de naam, het adres, een telefonische of elektronische contactmogelijkheid) en prestatiespecifieke bewijzen van de voor een functie vereiste kwalificaties.

  Daarnaast kan het ook nodig zijn om gezondheidsgerelateerde informatie te verstrekken, waarmee rekening moet worden gehouden in het belang van de sociale bescherming in de persoon van de aanvrager op het gebied van arbeids- en sociaal recht.

  In de betreffende vacature staat vermeld welke onderdelen van een sollicitatie in een afzonderlijk geval voor hun geschiktheid moeten worden opgenomen en in welke vorm deze onderdelen per e-mail moeten worden toegezonden.

  Na ontvangst van de sollicitatie die via het opgegeven e-mailadres is verzonden, worden de gegevens van de sollicitant door ons opgeslagen en uitsluitend voor de bewerking van de sollicitatie geëvalueerd. Voor vragen die tijdens de verwerking rijzen, gebruiken wij ofwel het e-mailadres dat door de sollicitant bij zijn aanvraag is opgegeven, ofwel een telefoonnummer dat naar eigen goeddunken wordt verstrekt.

  De wettelijke basis voor deze verwerking, inclusief het contact met ons opnemen voor vragen, is artikel 6 lid 1 letter b AVG (voor verwerking in Duitsland in verband met § 26 lid 1 BDSG), in die zin dat het doorlopen van de sollicitatieprocedure als begin van de arbeidsovereenkomst wordt beschouwd.

  Voor zover bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van art 9, lid 1 AVG (bijv. gezondheidsgegevens, zoals informatie over de status van ernstig gehandicapte) van sollicitanten worden gevraagd als onderdeel van het sollicitatieproces, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met art. 9, lid 2, letter b AVG zodat wij onze rechten op grond van het arbeidsrecht en het socialezekerheids- en socialebeschermingsrecht kunnen uitoefenen en onze verplichtingen ter zake kunnen nakomen.

  Cumulatief of alternatief kan de verwerking van de bijzondere gegevenscategorieën ook gebaseerd zijn op art. 9, lid 1, letter h AVG, als deze wordt uitgevoerd met het oog op gezondheidszorg of arbeidsgeneeskunde, voor het beoordelen van het vermogen van de aanvrager om te werken, voor medische diagnostiek, voor zorg of behandeling op gezondheidsgebied of sociaal gebied of voor het beheer van systemen en diensten op gezondheidsgebied of sociaal gebied.

  Indien de sollicitant in het kader van de hierboven beschreven evaluatie niet tot een selectie van de sollicitant komt of zijn sollicitatie voortijdig intrekt, worden de via e-mail verzonden gegevens en alle elektronische correspondentie inclusief de oorspronkelijke sollicitatiemail na een overeenkomstige kennisgeving uiterlijk na 6 maanden verwijderd. Deze termijn wordt berekend op basis van ons gerechtvaardigd belang om eventuele vervolgvragen over de sollicitatie te beantwoorden en eventueel te voldoen aan onze bewijsplichten uit de voorschriften voor gelijke behandeling van sollicitanten.

  Bij een succesvolle sollicitatie worden de ter beschikking gestelde gegevens op basis van art. 6, lid 1, letter b AVG (bij verwerking in Duitsland i.v.m. § 26 lid 1 BDSG) voor de uitvoering van de arbeidsrelatie verder verwerkt.

   

  11) Duur van de opslag van persoonsgegevens

  De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de betreffende rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en – indien van toepassing – ook op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijnen (bv. bewaartermijnen voor handels- en belastingwetgeving).

  Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van een uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met art. 6, lid 1, letter a AVG worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

  Indien er wettelijke bewaartermijnen voor gegevens die in het kader van juridische of soortgelijke verplichtingen op basis van art. 6, lid 1, letter b AVG bestaan, worden deze gegevens na afloop van de bewaartermijnen routinematig gewist, voor zover deze niet meer nodig zijn voor het nakomen van het contract of voor de voorbereiding van het contract en/of er van onze kant geen legitiem belang meer bestaat bij de verdere opslag.

  Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van art. 6, lid 1, letter f AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn of haar recht van bezwaar uitoefent overeenkomstig art. 21, lid 1, AVG, tenzij wij dwingende, beschermende redenen hebben voor de verwerking die zwaarder weegt dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

  Bij de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing op basis van art. 6, lid 1, letter f AVG worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar in overeenstemming met art. 21, lid 2 AVG uitoefent.

  Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens verwijderd wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze waren verzameld of anderszins verwerkt.

   

  12) Overdracht van gegevens

  Binnen Beurer GmbH ontvangen uitsluitend die personen toegang tot de gegevens die deze toegang ook nodig hebben om aan contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen. Ook externe dienstverleners van Beurer GmbH kunnen deze gegevens ontvangen.

  Tot deze dienstverleners kunnen behoren:

   - de in deze privacyverklaring genoemde dienstverleners, voor zover u over het gebruik van de betreffende diensten beschikt of er een andere bevoegdheidsgrondslag bestaat (bijv. ons legitieme belang bij de gegevensverwerking, voor zover wij de verwerking hierop kunnen baseren)
   - Verbonden ondernemingen, voor zover deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract
   - Servicedienstverleners voor het afhandelen van vragen van de klantenservice
   - IT-dienstverleners, hosting-dienstverleners en dienstverleners voor het onderhouden van het IT-systeem
   - Dienstverleners voor het versturen van de nieuwsbrief nadat hiervoor toestemming is gegeven

   

  13) Briefverzending

  Briefverzending De gegevens (naam, bedrijf, adres) van bestaande klanten worden opgeslagen en kunnen voor briefings, zoals bijv. een uitnodigingsbrief, worden gebruikt. De wettelijke basis is art. 6, lid 1, letter f AVG, de gegevens worden opgeslagen in overeenstemming met de verdere wettelijke voorschriften (bijv. opslagverplichtingen) tot het einde van de contractuele relatie of tot herroeping. U kunt deze procedure te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen door een e-mail te sturen naar datenschutz@beurer.de.

  Naar boven